రామలింగని తెలివి | తెనాలి రామకృష్ణుని కథ – Tenali Rama Linga Story, Thenal Ramakrishna Neethi Kathalu

By Blogger Passion Jun 17, 2021

Tenali Rama Linga Story,  Thenal Ramakrishna Neethi Kathalu 

రామలింగని తెలివి | తెనాలి రామకృష్ణుని కథ | Telugu Neethi Kadhalu 

విజయనగర సామ్రాజ్యంలో వికటకవిగా ప్రసిద్ధిచెందిన తెనాలి రామలింగని గూర్చి విననివారు ఉండరు. తెలివితేటలు, హాస్యము-అతనిసొత్తు!

ఆ రాజ్యంలోని ఒక ఊరులో ఒకముసలమ్మ నివసిస్తూండేది. ఒకరోజున ముగ్గురు దొంగలు ఆమెవద్దకు వచ్చి “అవ్వా! మేము యాత్రీకులము. చాలాదూరం ప్రయాణం చేయుటచే బాగా అలసిపోయి ఉన్నాము. దయతో మాకొక గదిని అద్దెకు ఇస్తే యిక్కడ విశ్రాంతి తీసుకొంటూ కొన్నాళ్ళు ఉంటాము” అన్నారు.

ఆమె అంగీకారంతో వారాయింటిలో నివసించసాగారు. ఒకరోజున వాళ్ళు బంగారునాణేలతోనున్న కుండనొకటి తెచ్చియిచ్చి దాన్ని భద్రంగా చూడవలసినదని ఆమెకు చెప్పారు. ఆమెకు అనుమానం వచ్చి “ఇంత సొమ్ము మీకెక్కడిదీ? మీరు దొంగలా?” అని అడిగింది. “కాదు, మేము యాత్రీకులము. ప్రతీ రాత్రీ మేము దేవాలయాలవద్ద అనేక భక్తిగీతాలు పాడుతూ, జాగరణలు చేసేవారికి తోడుగా ఉంటాము. వాళ్ళు మాకు కానుకగా యీ బంగారు నాణేలను ఇస్తుంటారు. మేము నల్గురమూ కలిసి వచ్చి అడిగినప్పుడు మాత్రమే యీ కుండను మాకివ్వాలి! అట్లా చేస్తానని నీవు మాకు ప్రమాణం చేసి చెప్పు” అన్నారు. అందులకు ఆమె అంగీకరించింది.

ఒకరోజున వాళ్ళు యింటికి తిరిగివస్తూండగా దారిలో ఏవో తినుబండారాలు, పళ్ళూ కన్పించాయి. ఆ రోజు వాళ్ళవద్ద పైకమేమీలేదు. మరి అవి ఎట్లా కొనుక్కోవాలి. అవ్వయిల్లు దగ్గరలోనే ఉంది. అందుచేత వారిలో ఒకణ్ణి పోయి కుండనుతీసుకు రమ్మని చెప్పారు. వెళ్ళినవాడు కుండనిమ్మని అడిగితే ఆ అవ్వగట్టిగా “కుండను యితనికి యివ్వవచ్చునా?” అని కేకవేసింది. ఆమెకు సమాధానంగా మిగతాముగ్గురూ “ఆ! ఇవ్వవచ్చు” అన్నారు. వెంటనే ఆమె. వచ్చినవానికి కుండనిచ్చింది. ఆ వచ్చిన వాడు ‘దురాశాపరుడు. ఆ నాణేలకుండతో ఎక్కిడికో పారిపోయాడు.

ఎంతసేపటకీ అతడు రాలేదని మిగతా ముగ్గురూ అవ్వవద్దకు వెళ్ళి “అవ్వా!కుండ ఏది?” అని అడిగారు. “వచ్చిన వాడికి కుండను యివ్వవచ్చునని అరచి చెప్పారుకదా! అందుచేత కుండను వానికి యిచ్చాను” అంది.

దానికి ఆ ముగ్గురుదొంగలూ నానారభసా చేయసాగారు. “ముసలమ్మ దొంగది. మా సొమ్మంతా దొంగిలించింది” అని అరవసాగారు. ఆ గొడవకి చుట్టుప్రక్కలవారు అనేకమంది పోగయ్యారు. ఎవరూ ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నారు. 

అదే సమయంలో రామలింగడు ఆ దారిగుండాపోతూ వీరిగోల విన్నాడు. ఆ సమయంలోనే ప్రాతఃకాల వ్యాయామం చేస్తూ వెళ్తున్న మహారాజుకూడా అక్కడకు రావడం సంభవించింది. ఆయనకు రామలింగడు జరిగినదంతా వివరించి “అవ్వను దూషించడం మంచిపనికాదు. అవ్వ నిజాయితీపరురాలు. మోసకారికాదు!” అన్నాడు.

“ఐతే, ఆమెనిర్జోషి యని నీవే నిరూపించి చూపించు” అని రామలింగని రాజుగారు ఆజ్ఞాపించారు. రామలింగడు ఆ ముగ్గుర్నీ ఒక ప్రక్కకుపిల్చి, జరిగినదంతా చెప్పండి అని అడిగాడు.

అంతా విన్న రామలింగడు “ఈ అవ్వ దోషికాదు. అ అవ్వ అబద్ధమాడుటలేదు. మీరు నలుగురు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆమెను కుండనిమ్మని. చెప్పారుకదా? ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురే ఉన్నారు! మీకు ఈమె కుండనెట్లాయిస్తుంది?” అని అడిగాడు. ఏం జవాబుచెప్పాలో వాళ్ళకి తోచలేదు. వాళ్ళని నిలదీసిన మీదట, తాముకూడా దొంగలమేనని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు.

రామలింగని తెలివికి రాజుగారు సంతోషించి న్యాయాధికారిగా నియమించారు. ముగ్గురు దొంగల్నీ బంధించి చెరసాలలో బెట్టారు.

నీతి:- మోసపుబ్రతుకు మూణ్ఞాళ్ళ ముచ్చటే.


తెనాలి రామకృష్ణుని కథ
Moral Stories
Neethi Kadhalu
Telugu Stories
Tenali Ramakrishna
Tenali Ramakrishna Stories
 
తెనాలి రామకృష్ణుని కథ MORAL STORIES NEETHI KADHALU TELUGU STORIES TENALI RAMAKRISHNA TENALI RAMAKRISHNA STORIES
 

బాతు – బంగారు గ్రుడ్డు Duck and Golden Egg

in Kids stories telugu  by Well Wisher


బాతు – బంగారు గ్రుడ్డు Duck and Golden Egg

బాతు – బంగారు గ్రుడ్డు Duck and golden egg ఒక ఊళ్ళో ఒక రైతు ఉండే వాడు. వాడి దగ్గర ఒక బాతు ఉండేది. అది ప్రతి రోజు ఒక బంగారు గ్రుడ్డు పెట్టేది . ఆ బంగారు గ్రుడ్డుని అమ్ముకుని వాడు హాయిగా కాలక్షేపం…
Read More

 మిడాస్ స్పర్శ Midas Touch

in Kids stories telugu  by Well Wisher


మిడాస్ స్పర్శ Midas Touch

 మిడాస్ స్పర్శ Midas Touch ప్రాచీన గ్రీకు రాజు పేరు మిడాస్. ఆ రాజుకి బంగారం అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ రాజు కి చాలా సంపద ఉంది. అతనికి ఒక చక్కని కూతురు కూడా ఉంది.   ఒక రోజు ఆ రాజు బంగారు నాణాలు…
Read More

ఒక పిసినారి కథ The story of a pisinari | Friendship stories |

in Kids stories telugu  by Well Wisher


ఒక పిసినారి కథ The story of a pisinari | Friendship stories |

ఒక పిసినారి కథ –  The story of a pisinari ఒక పల్లె లో ఒక ముసలి పిసినారి, అంటే డబ్బు దాచుకోవటం తప్ప ఖర్చు పెట్టుకోవటం ఇష్టం లేని వాడు, ఉండేవాడు.    అతని ఇంటి వెనుక చిన్న తోట ఉండేది. తన దగ్గరున్న…
Read More

రైతు – బావి – Farmer and well

in Kids stories telugu  by Well Wisher


రైతు – బావి - Farmer and well

రైతు – బావి – Farmer and well ఒక అమాయకుడైన రైతు తన పొలానికి నీరు కావాలని పక్కవాని వద్ద ఒక బావిని కొన్నాడు.   నీటికోసం బావి దగ్గరకి వెళితే, పక్కవాడు, “నువ్వు బావి కొన్నావు కానీ నీళ్ళని…
Read More

మనిషి – పిల్లి కధ – Man and the Cat 

in Kids stories telugu  by Well Wisher


మనిషి – పిల్లి కధ - Man and the Cat

మనిషి – పిల్లి కధ – Man and the Cat  ఒకసారి ఒక పిల్లి చెట్టు పొదలో చిక్కుకుని, బైటికి రాలేక, అరుస్తోంది. “మ్యావ్, మ్యావ్” అన్న అరుపు విని ఒక అతను దానిని చిక్కులోంచి బైటకి తీసుకురావాలని…
Read More

చెడు అలవాట్లు Bad Habits

in Kids stories telugu  by Well Wisher


చెడు అలవాట్లు Bad Habits

చెడు అలవాట్లు – Bad habits ఒక ధనికుడు తన పిల్లవాడి చెడు అలవాట్లని చూసి చాలా విచారించాడు.   ఒక వివేకమైన సలహాదారుడిని ఈ విషయం కోసం నియమించాడు. ఆ పెద్ద మనిషి ఆ పిల్లవాడిని తనతో…
Read More

Dog and a Well story | Bed Time Story | కుక్క – బావి కథ

in Kids stories telugu  by Well Wisher


Dog and a Well story | Bed Time Story | కుక్క – బావి కథ

కుక్క – బావి కథ – Dog and a well story అనగనగ ఒక ఊళ్ళో ఒక కుక్క తన ఆరు బుజ్జి కుక్కపిల్లలతో, వాటికి మంచి బుద్దులు నేర్పిస్తూ, హాయిగా కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేది.   ఒకరోజు తనపిల్లలతో ఊళ్ళోతిరుగు…
Read More

 నాన్నా, అదిగో తోడేలు Dad its a Wolf – Moral Story – Lier

in Kids stories telugu  by Well Wisher


నాన్నా, అదిగో తోడేలు Dad its a Wolf - Moral Story - Lier

 నాన్నా, అదిగో తోడేలు Dad its a wolf ఒకానొక గుట్ట మీద చిన్న పల్లెటూరు. ఒక రైతు, తన చిన్న కొడుకుని గొర్రెలు కాయటానికి తనతో తీసుకెళ్లాడు. పిల్లవాడిని గొర్రెలు చూస్తూ ఉండమని, తోడేలు వస్తే…
Read More

నలుగురి స్నేహితులు Four best friends

in Kids stories telugu  by Well Wisher


నలుగురి స్నేహితులు Four best friends

నలుగురి స్నేహితులు Four best friends ఒక కాలేజ్ లో నలుగురు స్నేహితులున్నారు. వాళ్లకి చదువు అంటే ఇష్టం లేదు. సరిగ్గా పరీక్షల ముందు రాత్రంతా పార్టీ కెళ్ళి, మర్నాడు పరీక్షరాయకుండా, తిన్నగా…
Read More

నిజమైన స్నేహితులు True friends

in Kids stories telugu  by Well Wisher


నిజమైన స్నేహితులు True friends

నిజమైన స్నేహితులు – True friends శ్రీ కృష్ణుడు,సుధామ చిన్ననాటి స్నేహితులు. కృష్ణ వృద్ధి చెంది,పెరిగి,సంపన్నుడైనాడు. కానీ సుధామ బీదతనంతో చిన్న గుడిసె లోనే తన భార్య,పిల్లలతో అవస్థలు…
Read MoreLatest Job Vacancies & News CLICK HERE

Health and Yoga with Devotional – CLICK HERE

Related Post

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.