Friendship Story In Telugu, స్నేహం మరియు డబ్బు, నిజమైన స్నేహితుడు

By Blogger Passion May 2, 2023
Verri bagula ravi telugu lo stories kathaluVerri bagula ravi telugu lo stories kathalu

 

Friendship Story In Telugu, 

స్నేహం మరియు డబ్బు, నిజమైన స్నేహితుడు

 

ఒక రాజ్యం లో శ్యా మ్ అనే యువకుడు ఉండేవాడు. ఒకసారి అతను రాజు యొక్క ఏ క్రమాన్ని అంగీకరించలేదు. తన ఆజ్ఞనుజ్ఞ ధిక్కరించినందుకు రాజు అసమంజసమైనది కాదు. తన ఆదేశానికి ఎవరైతే అవిధేయత చూపిస్తారో వారు శిక్షకు గురవుతారు. శ్యా మ్ను కూడా రాజు ముందు ఖైదీగా తీసుకున్నారు. నిండిన కోర్టులో, రాజు అతనికి మరణశిక్ష విధించాడు.

మరణశిక్షపై శ్యా మ్, “మీ ఘనత! మీరు ఇచ్చిన మరణశిక్ష ఖండించదగినది. కానీ మరణానికి ముందు నేను మీకు ఒక అభ్యర్థనర్థ ను కలిగి ఉన్నా ను మరియు అది నాకు కొం త సమయం ఇవ్వాలి. తద్వారా నేను చివరిసారిగా నా కుటుంబాన్ని కలవగలను. “

రాజు ఆమె అభ్యర్థనర్థ ను పూర్తిగార్తి నిరాకరించాడు, “మిమ్మల్ని ఎలా విశ్వసించవచ్చు? మీరు ఇక్కడికి వెళ్లినళ్లి తర్వా త తిరిగి రాకపోతే? మీ అభ్యర్థనర్థ ఆమోదయోగ్యం కాదు. “

రాజు ఈ విషయం చెప్పగానే కోర్టులో ఉన్న సబ్జెక్టుబ్జె క్టుల నుండి ఒక యువకుడు ముందుకు వచ్చి, “మహారాజ్! శ్యా మ్ తన కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్ళనివ్వమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తుర్థి స్తున్నా ను. అతను తిరిగి వచ్చే వరకు నన్ను బందీగా ఉంచాలి. అతను తిరిగి రాకపోతే, అతని స్థానంలో అతనికి మరణశిక్ష విధించాలి. “

ఆ యువకుడిని విన్న రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. మొట్టమొట్ట దటిసారిగా అలాంటి వ్యక్తి అతని ముందు ఉన్నా డు, అతను వేరొకరి కోసం తన జీవితాన్ని అర్పిం చడానికి సిద్ధం గా ఉన్నా డు. రాజు అడిగాడు, “యువకుడు ఎవరు మరియుమీరు అతని స్థానాన్ని ఎందుకు పొందాలనుకుంటున్నారు?”

“సర్, నా పేరు కన్హయ్య న్హ . నేను శ్యా మ్ స్నే హితుడిని. అతను తన కుటుంబాన్ని కలిసిన తరువాత ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తాడని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. యువకుడు మాట్లాడాడు.

కన్హయ్య న్హ ను బందీగా తీసుకోవాలని రాజు సైనికులను ఆదేశిం చి, శ్యా మ్ను కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్ళడానికి అనుమతించాడు. శ్యా మ్కు 6 గంటలు సమయం ఇవ్వబడింది, అందులో అతను తన కుటుంబాన్ని కలవడానికి తిరిగి రావలసి వచ్చిం ది.

శ్యా మ్ తన కుటుంబాన్ని కలవడానికి గుర్రంపై ప్రయాణిం చాడు మరియు కలిసి వెంటనే తిరిగి వచ్చే మార్గాన్ని తీసుకున్నా డు. అతను సమయం వృధా చేయటానికి ఇష్టపడష్ట లేదు. అతను సమయానికి రాజును చేరుకోకపోతే, అతని స్నే హితుడి ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉంది.

గుర్రాన్ని అధిక వేగంతో నడుపుతున్నప్పుడు, అతను ప్యాలెస్ వైపు నడుస్తున్నప్పుడు ఒక చోట గుర్రం నుం డి పడి గాయపడ్డాడు.

ఇక్కడ నిర్దేశింర్దేశించిన 6 గంటలు పూర్తయ్యా ర్త యి. శ్యా మ్ ప్యాలెస్ చేరుకోలేకపోయాడు. ఈ పరిస్థితిస్థి లో, కన్హయ్య న్హ మరణశిక్షకు సిద్ధమద్ధ వుతున్నా డు. తన చివరి క్షణాలలో, కన్హయ్య న్హ శ్యా మ్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నా డు. అతను తన స్నే హితుడికి ఉపయోగపడగలడని అతను సంతోషించాడు. కానీ చివరి క్షణంలో శ్యా మ్ ప్యాలెస్ చేరుకున్నా డు. అతను రాజుతో, “క్షమించండి సార్ ఆలస్యం . గుర్రం నుండి పడటం వల్ల నేను గాయపడ్డాను. ఇప్పుడు నేను తిరిగి వచ్చా ను.

దయచేసి నా స్నే హితుడు కన్హయ్య న్హ ను విడిచిపెట్టం డి. ” శ్యా మ్ యొక్క ప్రకటన విన్న కన్హయ్య న్హ పెద్ద గొం తులో,

“మిత్రమా! మీరు వెళ్ళవచ్చు. “

 

శ్యా మ్, “లేదు మిత్రమా! నా శిక్షను మీరు ఎలా భరించగలరు? మరియు నేను మిమ్మల్ని ఎలా చేయగలను? నా శిక్ష, నేను


బాధపడతాను. మీరు నా కోసం చేసినందుకు నేను మీకు కృతజ్ఞతజ్ఞ లు తెలుపుతున్నా ను. “

శ్యా మ్ మరియు కన్హయ్య న్హ ల స్నేహాన్ని చూసి రాజు చాలా సంతోషించి, “నేను ఇంతవరకు అలాంటి స్నేహాన్ని చూడలేదు. నేను మీ ఇద్దరిద్ద తో చాలా సంతోషంగా ఉన్నా ను మరియు మీ ఇద్దరిద్ద కీ మరణశిక్ష విధించబడనని ప్రకటించాను. నేను మీ ఇద్దరిద్ద నీ విడిపించాను. “

పాఠం –

 నిజమైన స్నేహితుడు నిన్ను విశ్వసించి, ఎప్పటికప్పుడు మీకు అండగా నిలుస్తాడు.True Friendship Story In Telugu, ఇద్దరు సైనిక స్నేహితులు, స్నేహం మరియు నమ్మకం

Friendship Story In Telugu, స్నేహం మరియు డబ్బు, నిజమైన స్నేహితుడు


True Friendship Story In Telugu | స్నేహం మరియు డబ్బు

 

ఒక గ్రామంలో రామన్ మరియు రాఘవ్ అనే ఇద్దరుద్ద స్నే హితులు ఉండేవారు. రామన్ ఒక సంపన్న కుటుంబానికి చెం దినవాడు మరియు రాఘవ్ ఒక పేద కుటుంబానికి చెం దినవాడు. హోదాలో తేడా ఉన్నప్పటికీ, ఇద్దరూద్ద దృ friends మైన స్నే హితులు. కలిసి పాఠశాలకు వెళ్లడంళ్ల , ఆడుకోవడం, తినడం మరియు త్రాగటం, మాట్లాడటం. వారి ఎక్కువ సమయం ఒకరితో ఒకరు గడిపారు.

సమయం గడిచిపోయింది మరియుఇద్దరూద్ద పెరిగారు. రామన్ తన కుటుంబ వ్యా పారాన్ని చేపట్టాడు మరియు రాఘవ్ ఒక చిన్న ఉద్యో గం పొందాడు. బాధ్యతల భారం తలపైకి వచ్చిన తరువాత, ఇద్దరూద్ద ఒకరితో ఒకరు ఒకే సమయాన్ని గడపడం సాధ్యం కాలేదు. నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు, నేను ఖచ్చితంగా వారిని కలుసుకుంటాను.


రాఘవ్ అనారోగ్యం తో ఉన్నారని ఒకరోజు రామన్ తెలుసుకున్నా డు. అతను ఆమెను చూడటానికి ఆమె ఇంటికి వచ్చా డు. అతని పరిస్థితిస్థి గురించి ఆరా తీసిన తరువాత, రామన్ ఎక్కువసేపు అక్కడే ఉండలేదు. అతను తన జేబులో నుండి కొం త డబ్బు తీసుకొని తిరిగి వెళ్ళా డు, దానిని రాఘవ్కు అప్పగించాడు.

రామన్ యొక్క ఈ ప్రవర్తనర్త పట్ల రాఘవ్ చాలా బాధపడ్డాడు. కానీ అతను ఏమీ అనలేదు. కోలుకున్న తరువాత, అతను చాలా కష్టపష్ట డి, డబ్బును నిర్వ హించి, రామన్ డబ్బు ను తిరిగి ఇచ్చా డు.

రామన్ అనారోగ్యా నికి గురయ్యా డని కొద్ది రోజులు మాత్రమే గడిచాయి. రాఘవ్ రామన్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, అతను తన పనిని వదిలి రామన్ వద్దకుద్ద పరుగెత్తాడు మరియు అతను ఆరోగ్యం బాగుపడే వరకు అతనితోనే ఉన్నా డు.

 

True Friendship Story In Telugu, ఇద్దరు సైనిక స్నేహితులు, స్నేహం మరియు నమ్మకం


Sons and children born with due relationship – కొడుకులు బిడ్డలు బాకీ సంబంధం తో పుడతారు

 

రాఘవ్ యొక్క ఈ ప్రవర్తనర్త రామన్ తన తప్పును గ్రహించింది. అతను అపరాధభావంతో నిండిపోయాడు. ఒక రోజు అతను రాఘవ్ ఇంటికి వెళ్లి అతని చర్యలకు క్షమాపణ చెప్పి, “మిత్రమా! మీరు అనారోగ్యం తో ఉన్నప్పుడు, నేను మీకు డబ్బు ఇవ్వడానికి వచ్చా ను. నేను అనారోగ్యా నికి
గురైనప్పుడు, మీరు నాతోనే ఉన్నారు. నన్ను అన్ని విధాలుగా చూసుకున్నారు. నా చర్యలకు నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నా ను. నన్ను క్షమించు.” రాఘవ్ రామన్ను కౌగిలించుకుని, “నో ప్రాబ్లమ్బ్ల ఫ్రెండ్. స్నేహంలో డబ్బు ముఖ్యం కాదని మీరు గ్రహించినందుకు


నేను సంతోషిస్తున్నా ను, కానీ ఒకరినొకరు ప్రేమించడం మరియుఒకరినొకరుచూసుకోవడం.
పాఠం – డబ్బుతో బరువు పెట్టడం ద్వారా స్నేహాన్ని ఇబ్బందిపెట్టవద్దు.

స్నేహం యొక్క ఆధారం ప్రేమ, నమ్మకం మరియు ఒకరినొకరు చూసుకోవడం.
Children Stories In Telugu Telugu Stories With Moral Telugu Story

 

Swan and Owl , హంస మరియు గుడ్లగూబ , Panchatantra Telugu Friendship stories


కొంగ మరియు పీత (ఎండ్రకాయ), Stork and Crab Panchatantra Telugu Friendship stories

Related Post

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.